Plan op maat

De nood aan jeugdhulp is hoog. Toch zit de weg naar de juiste hulp vaak vol bochten. Daarom staan wij heel dicht bij jou en je gezin. We luisteren naar je zorgen en denken mee.

Vzw Binnenstad bedenkt samen met jou een plan op maat. Op basis daarvan starten we een traject, steeds in samenspraak met steunfiguren, partners of andere organisaties.

Jouw plan kan verschillende vormen aannemen. Kortdurend of langdurig, laagdrempelig of intensief? Begeleiding aan huis of na school? Individueel, in groep of met het gezin? En soms is een veilige plek en een verblijf in een van onze huizen meer aangewezen.

Van rechtstreeks toegankelijk tot niet-rechtstreeks toegankelijk. Van een brede instap tot een heel specifieke aanmeldingsprocedure. Van laagdrempelig voor gezinnen tot een pak intensiever en ingrijpender. Welke begeleiding voor jou werkt, hangt af van de vraag of je ondersteuningsnood.

Meerdere mensen die in een kring staan steken hun handen uit om iets te krijgen.

Begeleiding aan huis

Dagbegeleiding De Belsepit

Ondersteunende begeleiding Prusik

Burger-initiatieven vzw Binnenstad

Wonen in vzw Binnenstad

Zelfstandig wonen

Een klein blond meisje die buiten met een labrador in het gras ligt.

Begeleiding aan huis

Contextbegeleiding

Samenleven kan uitdagend zijn, voor iedereen binnen het gezin. Contextbegeleiding zorgt ervoor dat je samen weer verder kan. Een vaste begeleider komt gedurende minimaal zes maanden aan huis. We denken samen na over concrete oplossingen en stellen een gezinsplan op. We bieden steun op uiteenlopende levensdomeinen.

Positieve heroriëntering

Via wekelijkse contacten met een begeleider zoeken we met alle leden van het gezin een uitweg. Samen focussen we op wat wél nog mogelijk is, op wat we zelf willen en wat we zelf kunnen doen om dit mogelijk te maken. In dit korte traject van maximaal vier maanden staan verbinding en communicatie centraal.

Dagbegeleiding De Belsepit

Loopt het (samen)leven thuis erg moeilijk, dan zorgt onze dagbegeleiding voor meer structuur en ademruimte. Kinderen (van 5 tot en met 12 jaar) komen na school en in de vakanties naar de Belsepit en krijgen er begeleiding voor hun schoolwerk en pedagogische ondersteuning. We bieden een ontspannen en voorspelbare leef- en leeromgeving, en werken zowel in groep als individueel. Tijdens de vakanties organiseren we themaweken vol activiteiten en uitstappen.

Ondertussen krijgen jij en je gezin intensieve begeleiding op maat, en worden ouders en omgeving actief betrokken. Gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, maar vooral ‘samen doen’ is een van onze stokpaardjes. We bieden ook themagerichte projecten aan op maat en in groep, zowel voor kinderen als voor ouders.

Twee kindjes die samen met zand aan het spelen zijn.

Ondersteunende begeleiding Prusik

In deze begeleiding werken we verbindingstrajecten, time-outs en activeringstrajecten uit voor jongeren tussen 12 en 25 jaar, zowel individueel als voor gezinnen en groepen. Het hoofddoel is om binnen lopende begeleidingstrajecten (opnieuw) perspectief te bieden. Dat doen we door in te zetten op verbinding met de begeleider of het gezin, door even afstand te nemen en rust in te lassen, of door net te triggeren om in beweging te komen. Elk traject vertrekt vanuit de methodiek van het ervaringsleren en het krachtgericht werken. We geloven in de kracht van het ‘samen doen’, en werken steeds op maat en met een duidelijk doel.

Daarnaast ondersteunt Prusik ook de vrijetijdsinvulling van de kinderen en jongeren uit de verblijfswerkingen van vzw Binnenstad. We inspireren hen via allerlei creatieve projecten en ateliers. Om dit aanbod nog sterker te maken werken we gericht samen met zeer diverse partners en vrijwilligers.

Vier mensen die op een surfplank staan en kijken naar een meer.

Burgerinitiatieven
vzw Binnenstad

We doen niet louter aan hulpverlening binnen de muren van onze voorziening, maar treden ook naar buiten. Via gerichte acties, projecten en buurtgerichte evenementen openen we de deur naar de samenleving. Op een heel laagdrempelige manier zetten we in op ontmoeting en verbinding. Onze goed uitgebouwde vrijwilligerswerking is hierin een belangrijke schakel.
Vzw Binnenstad wil zo een wisselwerking op gang brengen tussen de voorziening en de buurt, stad en maatschappij.

Wonen in vzw Binnenstad

Wonen in vzw Binnenstad Verblijfscentrum Binnenstad

Omdat thuis wonen (tijdelijk) niet meer haalbaar is, bieden we kinderen en jongeren een verblijf aan in ons centrum.

Er zijn zes kleinschalige huizen: een huis voor het jonge kind (1-6 jaar), 4 huizen voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar en 1 huis voor adolescenten (15+).

In elk huis wonen zowel jongens als meisjes. We bieden een eigen kamer en vooral een veilige leef- en leeromgeving.

Ondertussen krijgen jij en je gezin intensieve begeleiding op maat, en worden ouders en omgeving actief betrokken. Elk huis is ook een ontmoetings-, leer- en oefenplek voor ouders. Gedeelde zorg en verantwoordelijkheid, maar vooral ‘samen doen’ vinden we belangrijk.

Het doel van deze begeleiding is dat je gezin weer verder kan en dat iedereen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen krijgt.

Drie mensen die samen op een pad door het pas aan het wandelen zijn.

CANO Goretti

In deze werking begeleiden we meisjes van 15 tot 25 jaar die kampen met problemen op verschillende levensdomeinen. Voor elke jongere werken we een intensief begeleidingstraject uit op maat. Daarin betrekken we jouw gezin en persoonlijk netwerk om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. We werken regelmatig samen met de gemeenschapsinstellingen.

We zetten sterk in op een genormaliseerd levensritme en groei naar zelfstandigheid. Belangrijk is een zinvolle dagbesteding. Zo gaan we voor jou op zoek naar een gepaste school of opleiding, activering of zinvolle bezigheid overdag.
Ben je er klaar voor, dan begeleiden we je via interne kamertraining om zelfstandig te leren leven en/of begeleid autonoom te wonen.

Cano Goretti werkt samen met andere organisaties in Vlaanderen die het Cano-label kregen. Meer info over deze werking? www.canovlaanderen.be

Zelfstandig wonen

Kleinschalige wooneenheid (KWE)

Onze kleinschalige wooneenheid Den Indruk (KWE) situeert zich tussen ‘verblijf’ en ‘autonoom wonen’. Deze tussenvorm biedt zes studio’s aan, in een cohousingsite en gemengde woonbuurt in hartje Brugge. KWE wordt ondersteund door de trajectbegeleiding van vzw Binnenstad en een woonassistent.

Begeleid autonoom wonen (CBAW)

Binnen een traject kunnen we ook toewerken naar ‘begeleid autonoom wonen’ (CBAW). De jongere zet dan de stap naar alleen wonen in een eigen (studenten)studio of appartement, al dan niet via sociale huisvesting en met ondersteuning van zijn context en begeleiding.

Hoe vraag je begeleiding aan?

Vraag rechtstreeks begeleiding aan

Iedereen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt, kan ons contacteren. Gezinnen kunnen zelf begeleiding aanvragen of doen dat samen met een aanmeldingspartner, zoals een huisarts, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), ...
Ook het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ), Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) of de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ) kunnen aanmelden. De begeleiding is dan minder vrijblijvend of soms zelfs verplicht.

Vraag begeleiding aan via een toegangspoort

Sommige hulp is niet rechtstreeks toegankelijk. Dat betekent dat je niet rechtstreeks een verblijf kan aanvragen, maar dat de intersectorale toegangspoort beslist over de toegang tot hulp. Ze bepaalt welke hulp nodig is, hoe dringend die hulp is en waar ze te vinden is. Informatie hierover vind je op de website www.jeugdhulp.be.

Kennis maken met vzw Binnenstad?

Een kennismaking met onze werking is altijd mogelijk. Je krijgt dan informatie over de werking en, indien gewenst, een rondleiding. Wanneer de begeleiding kan opstarten, plannen we een intakegesprek. We gaan samen met jou, je gezin en de aanmelder op zoek naar de hulpvragen en maken de eerste samenwerkingsafspraken.

Een miniatuur voorstelling van een concert met bezoekers.

Openingsuren verblijfswerkingen

Dagelijks open, ook tijdens het weekend en wettelijke feestdagen

Openingsuren administratie en ambulante werking

Elke werkdag voor informatie of overleg, van 9u - 12u en van 13u - 16u